Skip to content Skip to navigation

Thông báo đề nghị hồ sơ Bằng Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính gửi các biểu mẫu để làm đề nghị hồ sơ Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động VN. Thời gian gửi Hồ sơ về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM đến trước 18/01/2017 Trân trọng./.
Tập tin đính kèm: 1 BaoCao THANH TICH KH-CN va CONG DOAN nam 200... (1).doc
Tập tin đính kèm: 2 MAU GIAY CHUNG NHAN SANG KIEN (1).doc
Tập tin đính kèm: 3 MAU QUYET DINH KHEN THUONG SK CAI TIEN (1).doc
Tập tin đính kèm: 4 THE LE HOI THI ST-KHKT TP LAN 24.doc
Tập tin đính kèm: 5 THONG TIN LINH VUC THI - GIAI THUONG HOI THI STKT TP.doc