Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách thành viên Ban giám sát dự án 245

Căn cứ vào danh sách chủ Hợp đồng được lưu trữ tại Văn phòng Ban QLDA 245;
Căn cứ vào tỷ lệ người góp vốn trong ĐHQG-HCM và ngoài ĐHQG-HCM với tỷ lệ 52% là người trong ĐHQG-HCM và 48% là người ngoài ĐHQG-HCM;
Căn cứ vào các phiếu thông tin tình trạng chủ Hợp đồng đã gửi cho Văn phòng Ban QLDA 245;
Căn cứ vào số phiếu bình chọn của những người tham gia cuộc họp ngày 21/3/2016 tại Phòng họp 1 – Khu CNPM ĐHQG-HCM;
Căn cứ vào chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm của những người được đề cử;
Ban QLDA 245 xin thông báo danh sách những thành viên Ban Giám sát:
            A. Các thành viên do Người góp vốn đề cử và bỏ phiếu
1. Nguyễn Huy Bang                          28/32 phiếu – Báo chí
2. Hoàng Việt Hùng                            26/32 phiếu – Trưởng Ban LL
3. Nguyễn Thị Thanh Bút                   23/32 phiếu – Thành viên Ban LL
4. Trương Xuân Tám                          22/32 phiếu – Luật sư
5. Phạm Ngọc Hoàng                          21/32 phiếu – Xây dựng
6. Lê Chí Cương                                 20/32 phiếu – Cơ khí, KT công nghiệp
7. Đàm Thị Thái                                 18/32 phiếu – Pháp lý nhà đất
           B. Các thành viên do Công đoàn ĐHQG-HCM giới thiệu      
8.   Nguyễn Lê Quang
9.   Bùi Thị Luận
10. Hoàng Hà
11. Hoàng Vân
12. Hà Thanh Minh
13. Nguyễn Ninh Thụy
14. Hà Sơn Định
15. Tăng Hữu Thủy
Ban QLDA 245 trân trọng kính mời các thành viên trong Ban Giám sát tham dự cuộc họp cùng với Ban QLDA 245:
-       Vào lúc: 13h30, ngày thứ hai 04/4/2016.
-       Địa điểm: Phòng họp 1 - Khu Công nghệ phần mềm ĐHQG-HCM- Khu Phố 6 – Linh Trung – Thủ Đức.
Nội dung họp: Thông qua quy chế làm việc của Ban Giám sát và quy chế phối hợp giữa Ban QLDA 245 và Ban Giám sát. Thảo luận về lễ bốc thăm lô nền và thống nhất một số công việc sắp tới của Dự án.
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:                                                                                                                KT. TRƯỞNG BAN
-          Các thành viên Ban GS;                                                                               PHÓ TRƯỞNG BAN
-          Ban CĐ (để báo cáo);
-         Lưu: VP;
                                                                                                                                               (Đã ký)
                                                                                                                                  Lâm Tường Thoại

Tập tin đính kèm: 30-QLDA 245 TB danh sach thanh vien BGS.pdf