Skip to content Skip to navigation

Thông báo tổ chức lớp " Tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của nhà nước về bảo hiểm xã hội"

Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo số 188/CĐ-ĐHQG về tổ chức lớp " Tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của nhà nước về bảo hiểm xã hội" (Nội dung văn bản đính kèm).

Trân trọng,


Tập tin đính kèm: THONG BAO HOC CAC QUY DINH MOI BAO HIEM XA HOI.pdf