Skip to content Skip to navigation

Thông báo 15/04/2014

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô một số nội dung công tác sau:
1. Công văn số 52/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/4/2014 về việc tổ chức Hội nghị thường niên cán bộ công đoàn các ĐHQG và Đại học vùng, Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014 (xem file đính kèm).

2. Hiện nay, Công đoàn ĐHQG-HCM mới chỉ nhận được hình ảnh liên quan đến Chỉ thị 03 của các đơn vị sau (hạn chót là ngày 15/4/2014):
     1. Trường ĐH KHTN;
     2. Trường ĐH Kinh tế - Luật;
     3. Trung tâm QL KTX;
     4. Thư viện Trung tâm.
Văn phòng đề nghị các đơn vị còn lại nhanh chóng tập hợp hình ảnh và gửi về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM đúng thời hạn.
 
Trân trọng.


Tập tin đính kèm: CONG VAN GUI CAC CDCS HOI NGHI CBCD CAC DHQG VA DH VUNG.docx
Tập tin đính kèm: MAU DANG KY DAI BIEU THAM DU HOI NGHI.docx
Tập tin đính kèm: MAU DANG KY DAI BIEU THAM DU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG.docx