Skip to content Skip to navigation

Tài liệu tham khảo về cuộc thi tìm hiểu Hiếp pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2015

Kính gửi: Quý Thầy/Cô các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển Quý Thầy/Cô tài liệu tham khảo về cuộc thi tìm hiểu Hiếp pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2015.
Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: 08_2012_QH13.pdf
Tập tin đính kèm: 10_2012_QH13.pdf
Tập tin đính kèm: 12_2012_QH13.pdf
Tập tin đính kèm: 26_2014_QĐ_TTg.pdf
Tập tin đính kèm: 47_2014_TT_BGDDT.pdf
Tập tin đính kèm: 58_2010_QH12.pdf
Tập tin đính kèm: 73_2015_ND_CP.pdf
Tập tin đính kèm: 141_2013_ND_CP.pdf
Tập tin đính kèm: