Skip to content Skip to navigation

Quyết định thành lập các ban chuyên đề Công đoàn ĐHQG-HCM.

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô các Quyết định thành lập các ban chuyên đề Công đoàn ĐHQG-HCM.

1. Quyết định số 90/QĐ-CĐĐHQG ký ngày 26 tháng 4 năm 2018 về việc cử cán bộ công đoàn tham gia công tác tại Ban Tổ chức - Tổng hợp Công đoàn ĐHQG-HCM.

2. Quyết định số 91/QĐ-CĐĐHQG ký ngày 26 tháng 4 năm 2018 về việc cử cán bộ công đoàn tham gia công tác tại Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐHQG-HCM.

3. Quyết định số 92/QĐ-CĐĐHQG ký ngày 26 tháng 4 năm 2018 về việc cử cán bộ công đoàn tham gia công tác tại Ban Chính sách Pháp luật Công đoàn ĐHQG-HCM.

4. Quyết định số 93/QĐ-CĐĐHQG ký ngày 26 tháng 4 năm 2018 về việc cử cán bộ công đoàn tham gia công tác tại Ban Chuyên môn Công đoàn ĐHQG-HCM.

5. Quyết định số 94/QĐ-CĐĐHQG ký ngày 26 tháng 4 năm 2018 về việc cử cán bộ công đoàn tham gia công tác tại Ban Đối ngoại Công đoàn ĐHQG-HCM.

6. Quyết định số 95/QĐ-CĐĐHQG ký ngày 26 tháng 4 năm 2018 về việc cử cán bộ công đoàn tham gia công tác tại Ban Tài chính Đời sống - Công tác Xã hội Công đoàn ĐHQG-HCM.

7. Quyết định số 96/QĐ-CĐĐHQG ký ngày 26 tháng 4 năm 2018 về việc cử cán bộ công đoàn tham gia công tác tại Ban Tin học - Website Công đoàn ĐHQG-HCM.

8. Quyết định số 97/QĐ-CĐĐHQG ký ngày 26 tháng 4 năm 2018 về việc cử cán bộ công đoàn tham gia công tác tại Ban Nữ công Công đoàn ĐHQG-HCM.

Trân trọng./.


Tập tin đính kèm: Quyet dinh thanh lap ban to chuc to hop cd dhqg.pdf
Tập tin đính kèm: Quyet dinh thanh lap ban tuyen giao cd dhqg.pdf
Tập tin đính kèm: Quyet dinh thanh lap ban CSPL.pdf
Tập tin đính kèm: Quyet dinh thanh lap ban chuyen mon cd dhqg.pdf
Tập tin đính kèm: Quyet dinh thanh lap ban doi ngoai cd dhqg.pdf
Tập tin đính kèm: Quyet dinh thanh