Skip to content Skip to navigation

Phiếu lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên và NGV dự án 245

Văn phòng Ban QLDA 245 kính trân trọng gửi Thông báo số 65/TB-BQLDA 245 ngày 20/9/2019 và Phiếu lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên và NGV để thông tin đến Thầy, Cô và NGV.

Trân trọng./.

P/S: Ban QLDA 245 gửi kèm file PDF. Thông báo và Phiếu lấy ý kiến bản gốc sẽ được gửi tại Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM