Skip to content Skip to navigation

Một số thông tin về thi đua khen thưởng năm 2015 - 2016

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô một số thông tin về thi đua khen thưởng năm 2015 - 2016. 1. Quyết định số 57/CĐ-ĐHQG ký ngày 04/5/2016 về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng Công đoàn ĐHQG-HCM. 2. Hướng dẫn số 62/CĐ-ĐHQG ký ngày 10/5/2016 về việc thực hiện Quy chế thi đua khen thưởng của Công đoàn ĐHQG-HCM. 3. Thông báo về một số cần thiết trong công tác thi đua khen thưởng năm học 2015 - 2016. 4. Mẫu bảng chấm điểm CĐCS năm học 2015 - 2016. Trân trọng./.


Tập tin đính kèm: qd ve viec ban hanh quy che thi dua khen thuong.pdf
Tập tin đính kèm: mot so dieu can thiet trong huong dan thi dua khen thuong.pdf
Tập tin đính kèm: huong dan thuc hien quy che thi dua khen thuong cd dhqg.pdf
Tập tin đính kèm: BAN CHINH SACH PHAP LUAT.docx
Tập tin đính kèm: BAN TO CHUC.docx
Tập tin đính kèm: BANG DIEM BAN NU CONG CH