Skip to content Skip to navigation

Lưu ý thành phần vào ở Nhà công vụ

Kính gửi lại: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển Quý Thầy/Cô Công văn số 102/CĐ-ĐHQG ký ngày 03/7/2015 về việc lưu ý thành phần vào ở Nhà công vụ (xem file đính kem).
 
Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: CV VE VIEC LUU Y THANH PHAN VAO O NHA CONG VU.doc