Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Kế hoạch số 89/CĐ-ĐHQG ký ngày 26/4/2018 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 (giai đoạn 2018 - 2020).
 
Trân trọng./.


Tập tin đính kèm: KH thuc hien Ket luan 21 cua Bo Chinh tri.pdf