Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Không xả rác ra đường và kênh rạch"

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  Kế hoạch số 58/CĐ-ĐHQG ký ngày 11 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Cán bộ, viên chức, người lao động ĐHQG-HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giả ngập nước" giai đoạn 2018-2020. Trân trọng./.