Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch Tổ chức tháng công nhân lần 12 năm 2020 và Kế hoạch Tổ chức cuộc thi An toàn vệ sinh thực phẩm giỏi

Kính gửi: Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc,

Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Kế hoạch Tổ chức "Hội thi An toàn vệ sinh thực phẩm giỏi" cấp Thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch Tổ chức Tháng công nhân làn thứ 12 năm 2020. 

Trân trọng./