Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn Tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn

Văn phòng Công đoàn gửi lại Hướng dẫn số 129/HD-LĐLĐ của LĐLĐ TP ngày 06/4/2015 của LĐLĐ TP về việc hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn". 


Trân trọng./

Tập tin đính kèm: