Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn một số nội dung trong việc xây dựng các Báo cáo Đại hội Công đoàn cơ sở.

Kính gửi: Quý thầy, cô.

Văn phòng Công đoàn kính gửi Hướng dẫn số 194/CĐ-ĐHQG ngày 26/9/2022 về một số nội dung trong việc xây dựng các Báo cáo Đại hội Công đoàn cơ sở.

Trân trọng./.