Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn báo cáo

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM

 

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính gửi Quý Thầy/Cô một số nội dung công tác sau:
1. Công văn số 34/CĐ-ĐHQG ký ngày 27/3/2014 về việc hướng dẫn báo cáo tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ Quản lý Giáo dục (xem file đính kèm).
2. Mẫu báo cáo số liệu để phục vụ cho Chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngủ cán bộ công đoàn (xem file đính kèm).
Văn phòng đề nghị các đơn vị hoàn thành báo cáo theo mẫu hướng dẫn và gửi về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM qua địa chỉ email này trước 15 giờ 00, ngày 10/4/2014.
 
Trân trọng

 


Tập tin đính kèm: VE VIEC BAO CAO TINH HINH THUC HIEN CHE DO CHINH SACH DOI VOI NHA GIAO.doc
Tập tin đính kèm: BAO CAO SO LIEU TAP HUAN NV CD.doc