Skip to content Skip to navigation

Đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt tinh Bình Định

Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo số 189/CĐ-ĐHQG về đóng góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt  (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng,


Tập tin đính kèm: Đóng góp ủng hộ lũ lụt.pdf