Skip to content Skip to navigation

Công văn Tuyên truyền bầu cử và Công tác phòng ngừa dịch Covid-19

Kính gửi: Quý thầy, cô. 
Văn phòng Công đoàn kính gửi 02 công văn: 
1. Công văn số 54/CĐ-ĐHQG ngày 10/5/2021 về việc theo dõi, thực hiện các nội dung tuyên truyền bầu cử
2. Công văn số 55/CĐ-ĐHQG ngày 10/5/2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19.

Trâ trọng,