Skip to content Skip to navigation

Công văn số 131,132,134 tháng 08/2015

Công văn, hướng dẫn số 131,132,134 tháng 08/2015
 
1. Công văn số 131/CĐ-ĐHQG ký ngày 17/8/2015 về việc tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) (xem file đính kèm).
2. Hướng dẫn số 132/CĐ-ĐHQG ký ngày 18/8/2015 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm cách mạng Tháng Tám  và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (xem file đính kèm).

3. Công văn số 133/CĐ-ĐHQG ký ngày 19/8/2015 về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu "Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 85 năm Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển" (xem file đính kèm).

4. Kế hoạch số 134/CĐ-ĐHQG ký ngày 19/8/2015 Kế hoạch tổ chức cho đoàn viên, CBVC-LĐ thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ Thành phố (xem file đính kèm).

Tập tin đính kèm: HD ky niem 70 nam CMTT va QK 2.9.doc
Tập tin đính kèm: PHU LUC 1 CV TO CHUC LAY Y KIEN THAM GIA DU THAO BO LUAT HINH SU.doc
Tập tin đính kèm: PHU LUC 2 CV TO CHUC LAY Y KIEN THAM GIA DU THAO BO LUAT HINH SU.doc
Tập tin đính kèm: CV to chuc lay y kien tham gia du thao bo luat hinh su.doc
Tập tin đính kèm: Kh to chuc cho can bo thao luan gop y BCCT dai hoi X.doc
Tập tin đính