Skip to content Skip to navigation

Công văn 8/10/2015

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển Quý Thầy/Cô một số một số nội dung sau:
1. Công văn số 171/CĐ-ĐHQG ký ngày 08/10/2015 về việc trích nộp 2% KPCĐ (xem file đính kèm).
2. Công văn số 172/CĐ-ĐHQG ký ngày 08/10/2015 về việc vận động tài trợ Hội thao (xem file đính kèm).
 
Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: CV tang cuong tai chinh nop 2 phan tram.doc
Tập tin đính kèm: CV-Van dong tai tro hoi thao nam 2015.doc