Skip to content Skip to navigation

Công đoàn ĐHQG-HCM mở lớp tập huấn về công tác dư luận xã hội

Tiếp tục triển khai các chương trình hoạt động trong năm 2016, sáng ngày 13/4/2016, Công đoàn ĐHQG-HCM đã tổ chức lớp tập huấn về nghiệp vụ tiếp cận dư luận xã hội cho cán bộ công đoàn là thành viên Tổ Dư luận xã hội Công đoàn, cán bộ CĐ phụ trách công tác tuyên giáo của các công đoàn cơ sở ĐHQG-HCM nhằm nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn làm công tác dư luận xã hội trong hệ thống Công đoàn ĐHQG-HCM.

 

 MG 5188Web

Học viên lớp tập huấn công tác dư luận xã hội

Các học viên tham gia lớp tập huấn đã được cung cấp một số hiểu biết cơ bản về dư luận xã hội; nắm được cách thức tiếp cận và trình bày thông tin dư luận xã hội, từ đó biết cách tiếp cận thông tin và trình bày báo cáo tổng hợp, phân tích dữ liệu về tình hình dư luận xã hội tại cơ quan, đơn vị mình nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

 

Lớp tập huấn đã thu hút 30 cán bộ công đoàn tham gia.

Minh Lan