Skip to content Skip to navigation

Báo cáo tình hình thực hiện Dự án 245 đến tháng 01/2019

Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) về Báo cáo tình hình thực hiện Dự án 245 đến 01/2019.

Trân trọng,