Skip to content Skip to navigation

Ban tuyên giáo

I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:-  Xây dựng tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa cán bộ, viên chức và người lao động của các đơn vị thành viên trong Đại học Quốc gia TP.HCM-  Đẩy mạnh...

Trang