Skip to content Skip to navigation

về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2021 cảu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kính gửi: Quý thầy, cô.

Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 211/CĐ-ĐHQG ngày 04/10/2022 về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, sử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: