Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Hướng dẫn số 50/CĐ-ĐHQG ký ngày 13/6/2017 Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trân trọng./.

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin này (HD-Tuyen truyen v_ phòng ch_ng tham nhung.pdf)HD-Tuyen truyen v_ phòng ch_ng tham nhung.pdf[ ]262 kB

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.