Về việc hỗ trợ Hội thao của Liên đoàn Lao động Thành phố

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô Công văn số 148/CĐ-ĐHQG ký ngày 06/10/2016 về việc hỗ trợ Hội thao của Liên đoàn Lao động Thành phố. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: v.v ho tro hoi thao ldld tp.pdf[ ]441 kB

Về việc hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016.

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô Công văn số 147/CĐ-ĐHQG ký ngày 06/10/2016 về việc hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: v.v huong ung ngay phap luat nam 2016.pdf[ ]938 kB

Về việc tổ chức lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô Công văn số 139/CĐ-ĐHQG ký ngày 30/9/2016 về việc tổ chức lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: ve viec to chuc lay y kien sua doi bo sung dieu le cong doan viet nam.pdf[ ]937 kB

Về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô Công văn số 138/CĐ-ĐHQG ký ngày 30/9/2016 về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: MAU DANG KY LOP HOC.docx[ ]20 kB ve viec to chuc cac lop boi duong ky năng nghiep vu danh cho can bo cong doan. (2).pdf[ ]1585...

Về Hội thao của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy,Cô Thông báo số 136/CĐ-ĐHQG ký ngày 26/9/2016 về Hội thao của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: 1 KE HOACH Hoi thao 20 11 2016.pdf[ ]579 kB 2 DIEU LE Hoi thao 20 11 2016.pdf[ ]862 kB 2 mau dang ky MON BONG BAN 2016.doc[ ]45 kB 2 mau dang ky MON BONG...

Về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Hướng dẫn số 135/CĐ-ĐHQG ký ngày 23/9/2016 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: ve viec to chuc hoi nghi can bo cong chuc vien chuc tai don vi.pdf[ ]3683 kB

Về việc hướng dẫn thủ tục cấp dấu công đoàn, Quyết định ban hành quy định về sử dụng và quản lý con dấu

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô một số nội dung sau: 1. Công văn số 130/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/9/2016 về việc hướng dẫn thủ tục cấp dấu công đoàn 2. Quyết định số 131/QĐ-CĐĐHQG ký ngày 15/9/2016 về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng con dấu trong công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí...

Về việc gửi bộ đề thi Tìm hiểu pháp luật lao động - Năm 2016 của LĐLĐ TP

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 128/CĐ-ĐHQG ký ngày 14/9/2016 về việc gửi bộ đề thi Tìm hiểu pháp luật lao động - Năm 2016 của LĐLĐ TP. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: BO DE THI TIM HIEU PHAP LUAT LAO DONG NAM 2016.docx[ ]35 kB ve viec gui bo de thi tim hieu phap luat lao dong nam 2016.pdf[ ]385 kB

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.