Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công ty Cổ phần FPT

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM   Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM xin thông báo quý Thầy/Cô nội dung triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Công ty Cổ phần FPT. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: CV 160.pdf[ ]1077 kB

Đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh miền Trung

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 155/CĐ-ĐHQG ký ngày 18/10/2016 về việc phát động đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh miền Trung.    Thời gian nhận đóng góp của các đơn vị đợt 1:  trước ngày 31/10/2016 tại Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM.   Trân trọng./. Tập tin đính kèm: DONG...

Thông báo đề nghị hồ sơ Bằng Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính gửi các biểu mẫu để làm đề nghị hồ sơ Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động VN. Thời gian gửi Hồ sơ về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM đến trước 18/01/2017 Trân trọng./. Tập tin đính kèm: 1 BaoCao THANH TICH KH-CN va CONG DOAN nam 200... (1).doc[ ]40 kB 2 MAU GIAY CHUNG NHAN SANG...

Kết quả Hội thi "Tìm hiểu pháp luật lao động - năm 2016"

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô kết quả Hội thi "Tìm hiểu pháp luật lao động - năm 2016" . Trân trọng./. Tập tin đính kèm: KẾT QUẢ HỘI THI.docx[ ]18 kB

Về việc hỗ trợ Hội thao của Liên đoàn Lao động Thành phố

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô Công văn số 148/CĐ-ĐHQG ký ngày 06/10/2016 về việc hỗ trợ Hội thao của Liên đoàn Lao động Thành phố. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: v.v ho tro hoi thao ldld tp.pdf[ ]441 kB

Về việc hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016.

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô Công văn số 147/CĐ-ĐHQG ký ngày 06/10/2016 về việc hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: v.v huong ung ngay phap luat nam 2016.pdf[ ]938 kB

Về việc tổ chức lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô Công văn số 139/CĐ-ĐHQG ký ngày 30/9/2016 về việc tổ chức lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: ve viec to chuc lay y kien sua doi bo sung dieu le cong doan viet nam.pdf[ ]937 kB

Về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô Công văn số 138/CĐ-ĐHQG ký ngày 30/9/2016 về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: MAU DANG KY LOP HOC.docx[ ]20 kB ve viec to chuc cac lop boi duong ky năng nghiep vu danh cho can bo cong doan. (2).pdf[ ]1585...

Về Hội thao của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy,Cô Thông báo số 136/CĐ-ĐHQG ký ngày 26/9/2016 về Hội thao của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: 1 KE HOACH Hoi thao 20 11 2016.pdf[ ]579 kB 2 DIEU LE Hoi thao 20 11 2016.pdf[ ]862 kB 2 mau dang ky MON BONG BAN 2016.doc[ ]45 kB 2 mau dang ky MON BONG...

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.