Thông tin về nộp tiền thuế sử dụng đất năm 2016

Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) tham gia Dự án các thông tin về nộp tiền thuế sử dụng đất năm 2016 như sau:

Tổng số tiền sử dụng đất đã thu tính đến đầu giờ chiều ngày 23/5/2016 (thời điểm nộp tiền thuế sử dụng đất) là27.881.176.900đ (Hai mươi bảy tỷ tám trăm tám mươi một triệu một trăm bảy mươi sáu ngàn chín trăm đồng). BQLDA 245 đã nộp vào Chi cục Thuế Quận 9 số tiền là27.880.000.000đ Hai mươi bảy tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng).

Tổng số tiền sử dụng đất đã thu tính đến đầu giờ chiều ngày 24/5/2016 (thời điểm nộp tiền thuế sử dụng đất) là1.735.301.900đ(Một tỷ bảy trăm ba mươi lăm triệu ba trăm không một ngàn chín trăm đồng). BQLDA 245 đã nộp vào Chi cục Thuế Quận 9 số tiền là1.730.000.000đ Một tỷ bảy trăm ba mươi triệu đồng)

Ngày 26/5/2016 BQLDA 245 đã nộp vào Chi cục Thuế Quận 9 số tiền là 2.955.000.000đ Hai tỷ chính trăm năm mươi lăm triệu đồng)

Ngày 30/5/2016 BQLDA 245 đã nộp vào Chi cục Thuế Quận 9 số tiền là 1.735.000.000đ Một tỷ bảy trăm ba mươi năm triệu đồng)

Ngày 02/6/2016 BQLDA 245 đã nộp vào Chi cục Thuế Quận 9 số tiền là 1.361.000.000đ Một tỷ ba trăm sáu mươi mốt triệu đồng)

Ngày 06/6/2016 BQLDA 245 đã nộp vào Chi cục Thuế Quận 9 số tiền là 1.580.000.000đ Một tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng)

Ngày 08/6/2016 BQLDA 245 đã nộp vào Chi cục Thuế Quận 9 số tiền là 1.100.000.000đ Một tỷ một trăm triệu đồng)

Ngày 15/6/2016 BQLDA 245 đã nộp vào Chi cục Thuế Quận 9 số tiền là 1.690.000.000đ Một tỷ sáu trăm chín mươi triệu đồng)

Ngày 21/6/2016 BQLDA 245 đã nộp vào Chi cục Thuế Quận 9 số tiền là 1.960.000.000đ Một tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng)

Ngày 27/6/2016 BQLDA 245 đã nộp vào Chi cục Thuế Quận 9 số tiền là 2.550.000.000đ Hai tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng)

Ngày 28/6/2016 BQLDA 245 đã nộp vào Chi cục Thuế Quận 9 số tiền là 3.000.000.000đ (Ba tỷ đồng)

Ngày 01/7/2016 BQLDA 245 đã nộp vào Chi cục Thuế Quận 9 số tiền là 2.000.000.000đHai tỷ đồng)

Ngày 07/7/2016 BQLDA 245 đã nộp vào Chi cục Thuế Quận 9 số tiền là 2.500.000.000đ Hai tỷ năm trăm triệu đồng)

Ngày 13/7/2016 BQLDA 245 đã nộp vào Chi cục Thuế Quận 9 số tiền là 1.000.000.000đ Một tỷ đồng)

Ngày 18/7/2016 BQLDA 245 đã nộp vào Chi cục Thuế Quận 9 số tiền là 2.000.000.000đ (Hai tỷ đồng)

Ngày 25/7/2016 BQLDA 245 đã nộp vào Chi cục Thuế Quận 9 số tiền là 3.381.835.698đ Ba tỷ ba trăm tám mươi mốt triệu tám trăm ba mươi lăm ngàn sáu trăm chín mươi tám đồng)

Trân trọng thông báo.

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.